Монографии, книги 2020

 
УДК 373.167.1:002
ББК 73 я 721
И 74
Информатика: 7—9-класс: Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим
берүүчү мектептер үчүн окуу китеби / И. Н. Цыбуля, Л. А. Самыкбаева, А. А. Беляев,
ж. б.; – Б.: «Сорос-Кыргызстан» Фонду, 2020 – 205 б.
ISBN 978-9967-9270-3-2


УДК 373.167.1
ББК 73 Я 721
И 74
Информатика: 7-9 класс. Учебник для общеобразовательных школ с русским
языком обучения / И.Н. Цыбуля, Л.А. Самыкбаева, А.А. Беляев, Н.Н. Осипова,
У.Э. Мамбетакунов; 1-ое изд. – Фонд Сорос-Кыргызстан, 2020. – 204 c.
ISBN 978-9967-31-911-0